Principis de l'Economia del Bé Comú

L'economia del bé comú s'ha de regir per una sèrie de principis bàsics que representen valors humans: confiança, honestedat, responsabilitat, cooperació, solidaritat, generositat i compassió, entre d'altres.
Per als defensors de l'economia del bé comú, aquelles empreses a les que guiïn aquests principis i valors han d'obtenir avantatges legals que els permetin sobreviure, enfront dels valors del lucre i la competència actuals.
En l'economia real actual es mesura l'èxit econòmic amb valors o indicadors monetaris com el producte interior brut i els beneficis que deixen fora els éssers humans i al medi en què vivim. Aquests indicadors no ens diuen res sobre si hi ha guerra, es viu en una dictadura, si sobreexplotem el medi, si es respecten els drets humans, etc. De la mateixa manera que una empresa tingui beneficis no ens indica res sobre les condicions dels seus treballadors ni sobre el que produeix ni com ho produeix.
El balanç del bé comú mesura com una empresa viu: la dignitat humana, la solidaritat, la justícia social, la sostenibilitat ecològica, la democràcia amb tots els seus proveïdors i clientes. Per exemple, si l'empresa promou l'esclavitud infantil, si hi ha desigualtat entre homes i dones, si les rendes dels treballadors estan diferenciades ...
Finalment, l'avaluació d'aquests valors pot permetre al consumidor escollir els productes.
Felber proposa un límit a la propietat privada i a l’herència.
Implantació del projecte
La implantació del model teòric començar a l'octubre de 2010 amb un grup d'empreses de diversos països que participen activament complint voluntàriament els requisits del projecte d'economia del bé comú. El grup s'ha convertit en un moviment polític que pressiona al govern perquè els principis teòrics es plasmin definitivament en lleis

Twitter